Spring naar hoofd-inhoud

-->Als ouders willen kijken of ’t Vogelnest een plek is voor hun zoon of dochter, dan volgt er een kennismakingsgesprek. Als school en ouders het eens zijn met elkaar, dan volgt de inschrijving.

-->Wanneer een kind al op een andere basisschool zit, verloopt de inschrijving in een aantal stappen:

1. Allereerst is er het kennismakingsgesprek zoals aangegeven.

2. Na dit gesprek wordt de school, waar het kind zit, op de hoogte gebracht. 

3. Als blijkt dat ouders na deze kennismaking verder willen op ’t Vogelnest, dan volgt een tweede gesprek. In dit gesprek worden onderstaande vragen besproken.

 • Hoe beleven de huidige school en de ouders het functioneren van de leerling?
 • Hoe beleeft de leerling zelf zijn (schoolse) leven?
 • Welke talenten heeft de leerling?
 • Welke vaardigheden moeten (nog) ontwikkeld worden?
 • Welke leerbelemmerende factoren spelen een grote rol?
 • Welke acties zijn er op de vorige school gedaan om te komen tot oplossingen?
 • Wat gaan we nu doen? 

Hierbij is de vraag of de school mogelijkheden ziet om deze leerling een plaats te geven belangrijk. De bovenstaande punten worden in het team besproken en er volgt een teambeslissing.

4. Als ouders vervolgens hun kind aanmelden op ’t Vogelnest en de school geeft aan mogelijkheden te zien, bespreken de ouders dit met de huidige basisschool van de leerling.

5. De ouders laten hun kind uitschrijven op de school waar zij vertrekken en spreken af dat alle schoolinformatie wordt overgedragen naar ’t Vogelnest.

De ouders die op ’t Vogelnest  een kind willen aanmelden, zullen we vanuit een positieve intentie benaderen. We zullen nagaan wat de mogelijkheden van onze school zijn voor het verzorgen van onderwijs aan hun kind. 

 • Een kind heeft recht op een plaats binnen het reguliere onderwijs
 • Ouders hebben keuzevrijheid bij het kiezen van een school voor hun kind
 • De afweging of de school wel of niet onderwijskundig in staat is om het kind op te vangen, vindt plaats a.d.h.v.  zo objectief mogelijke criteria, waarbij het in eerste instantie niet gaat om wat niet kan, maar om de mogelijkheden die er wel zijn
 • Alle afwegingen zullen we in een open communicatie met de ouders bespreken
 •  Voor elk individueel kind dat wordt aangemeld bij onze school bepalen we afzonderlijk wat voor mogelijkheden we hebben om het onderwijs aan dit kind op onze school te verzorgen, maatwerk dus
 • We zullen, indien nodig, gebruik maken van externe ondersteuning, als we advies willen bij de afweging.
 •  Belangrijke afwegingspunten zijn: orde en veiligheid, verstoring leerproces en de capaciteiten van de leerling.
 • Het beleid van onze school is erop gericht onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes. We willen zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Elk kind is uniek en heeft dus ook unieke onderwijsbehoeften, waar we rekening mee houden. 
 • Ook kennisoverdracht en lessen minder statisch maken zijn hierbij belangrijk. Dat doen we  door: leerlingen samen te laten werken (verschillende coöperatieve werkvormen), afwisseling tijdens de lessen te creëren en onze leerlingen te enthousiasmeren voor datgene wat geleerd moet worden.
 • We stimuleren en de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de leerling door leerlingen te coachen, aan te spreken en te complimenteren.

Tot slot:

Op ’t Vogelnest staat in eerste instantie het welbevinden van de leerling voorop. Als een kind zich goed voelt zal het met het verwerven van kennis en het omgaan met de ander minder moeite hebben. ’t Vogelnest hecht grote waarde aan zowel de cognitieve als de emotionele ontwikkeling.