Spring naar hoofd-inhoud

De Kleine Reus

Onze school hanteert een aantal uitgangspunten waarop we ons onderwijs baseren. In dit schoolconcept worden ze verder toegelicht.

*De onderwijsbehoeften staan centraal

Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Bij ons passend onderwijs krijgt de ene leerling meer of minder leertijd en intensievere instructie of begeleiding dan de andere.

Met tablets van Snappet werken leerlingen aan eigen leerdoelen voor de vakken: rekenen, spelling en Nieuwsbegrip.

*Wat heeft het kind nodig en welke aanpak heeft een positief effect 

We redeneren van ‘wat het kind hééft (probleem)’ naar ‘wat het kind nodig heeft’. We hebben ook diverse programma’s en leerlijnen voor de zorg aan de leerlingen die wat meer aankunnen.

*Veiligheid en geborgenheid

Er heerst op school een pedagogisch klimaat, waar ieder kind zich geborgen en veilig voelt.  De regels op onze school scheppen duidelijkheid voor iedereen. Er zijn op onze kleine school minder prikkels.

*Recht op  eigen cultuur

Respect  tonen voor elkaar, de omgeving en andermans spullen.

*De actualiteit   

De gebruikte methoden en materialen zijn eigentijds. ICT speelt een grote rol in het onderwijs.

*Het geven en nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling.

Samen doelen stellen én hier tijd voor nemen.

*Scholing van leerkrachten

Leerkrachten scholen zich voortdurend bij om zich te kunnen aanpassen aan de verschillen tussen de leerlingen en de vernieuwde pedagogische en didactische inzichten. Zo kunnen alle  kinderen adequaat geholpen worden. Wij borgen onze kwaliteit door regelmatig na- of bijscholing voor onze leerkrachten te organiseren. Deze na- of bijscholing organiseren we zowel op individueel niveau  als op schoolniveau.

*Optimaal oudercontact

 Vanwege kleinschaligheid zijn korte lijnen mogelijk.

*Doorlopende lijn

Van peuterspeelzaal t/m groep 8 en daarna aansluiten op het Voortgezet onderwijs. Binnen onze school is er aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. Wij stimuleren de leerlingen om eigen talenten  te ontwikkelen net als de eigen manier van leren. Iedere leerling is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in eigen tempo. Daarom wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk ook gedifferentieerd aangeboden. De leerlingen krijgen kansen en uitdagingen. Kwaliteit is niet alleen hoge prestaties leveren, maar ook uit elk leerling halen wat er in zit. Door de school heen wordt gewerkt aan het herkennen en verkennen van de talenten van leerlingen. Als dit in beeld is wordt het talent verder uitgebouwd. Hierbij leveren we maatwerk. We gaan uit van wat een leerling wel kan i.p.v. wat het niet kan. 

*Een positief zelfbeeld en welbevinden van de leerling als basis 

Onderzoek toont aan dat de leerkracht daarbij van cruciaal belang is, hij/ zij maakt het verschil. Er worden 2X per jaar kindgesprekken met iedere leerling uitgevoerd. We zorgen voor extra aandacht op het gebied van de leerprestaties en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Zorg- en groepsplannen ondersteunen daarbij ons handelen.