Spring naar hoofd-inhoud

Zorg

Zorg op 't Vogelnest, een voortdurend aandachtspunt.

*De leerkrachten van 't Vogelnest proberen de talenten van de leerlingen te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien, door zo goed mogelijk onderwijs te geven. Het komt voor dat ondanks alle inspanningen van de school, ouders en leerlingen, dit niet goed lukt. We hebben een flink aantal maatregelen en regelingen afgesproken, wanneer zich zoiets voordoet. Dat staat beschreven in de zorgroute. In ons schoolplan wordt hiernaar verwezen.

*De intern begeleider  (juf Nicolle) coördineert en bewaakt in overleg met de teamleden  alle afspraken die gemaakt worden m.b.t. de zorg. Tevens coördineert ze de extra hulp die wordt aangeboden. De intern begeleider heeft, naast het beheer van ons uitgebreide leerlingvolgsysteem en zorgdossiers, tot taak om samen met de groepsleerkracht te bezien hoe het kind verder geholpen kan worden. Dit kan gebeuren door een andere aanpak op school, maar ook is het mogelijk om deskundigen van buiten de school of bovenschools in te schakelen.

Perspecto  is aangesloten bij Passend Primair Onderwijs Zeeuws. Samen met andere Perspecto-scholen nemen we deel aan een kwaliteitskring, waarin de intern begeleiders van de scholen samen met iemand van het bovenschools management en een PAB-er (de preventief ambulant begeleider) zorgzaken bespreken en deskundigheid opdoen.

 

*Als het gewenst is om een kind hulp vanuit bovenschool zorg te geven, is het noodzakelijk dat de ouders schriftelijk toestemming geven. De leerling wordt dan besproken in het ZAT Hulst (Zorg Advies Team). Hierin zitten de directeur van het sbo, een PAB-er, 2 IB-ers, een psycholoog, een orthopedagoog, iemand van het Sociaal Maatschappelijk Werk en een GGD-arts.

De ouders worden altijd op de hoogte gebracht.

Ondersteuning voor kinderen met extra onderwijsbehoeften

Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen (PPOZV).

Alle scholen voor het primair onderwijs binnen Zeeuws-Vlaanderen hebben een schoolondersteuningsprofiel  waarin ze aangeven wat de mogelijkheden zijn die ze kunnen bieden. De belangrijkste kenmerken van PPOZV zijn:
·    Het ‘kindnabij’ bieden van ondersteuning;
·    Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in de regio;
·    Flexibele inzet van expertise en voorzieningen;
·    Ondersteuning is een integraal onderdeel van het totale zorg- en ondersteuningssysteem rond school en gezin.

Wanneer de resultaten van de kinderen opvallend zijn, zowel aan de onder- als aan de bovengrens, wordt er actie ondernomen. Dit kan zijn binnen een groepsplan of binnen een individueel handelingsplan. De leerkracht stelt samen met de IB-er een programma op om tegemoet te komen aan de speciale onderwijsbehoeften van dat bepaalde kind. De betrokken ouders worden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden.

Zorg voor het jonge kind

Om kleuters zo efficiënt en zo goed mogelijk te kunnen helpen, hanteert onze school het observatiesysteem van vroegtijdige onderkenning en wordt er in groep 2 begonnen met het afnemen van Cito-toetsen.
De uitslag van deze toetsen zijn niet zozeer om een kind te beoordelen, maar zijn voor de leerkracht een leidraad om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van ieder kind.
Zodra een kind uitvalt, wordt het besproken tijdens de leerlingbespreking en wordt er eventueel actie op gezet.

Leerlinggebonden financiering

Op basis van de wettelijke regeling leerlinggebonden financiering kunnen leerlingen met een beperking in het basisonderwijs onderwijs blijven volgen of er geplaatst worden. Hiervoor worden gelden ter beschikking gesteld. M.i.v. augustus 2014 geldt dit alleen nog voor REC 1 en 2 (visueel en gehoor). Voor leerlingen met andere problemen geldt dit niet meer. Voor deze kinderen is Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen opgericht, zodat hulp en ondersteuning gewaarborgd is.