Spring naar hoofd-inhoud

Leerplicht

Er is in Nederland, al heel lang, een leerplichtwet. De ouders worden in deze wet verplicht om hun kind (eren) naar school te laten gaan. Volgens instructies van het Ministerie van Onderwijs moet afwezigheid, anders dan ziekte, zoveel mogelijk worden tegen gegaan. Onderwijs is een proces wat met een vaste regelmaat moet plaatsvinden.
Volgens het Ministerie moet er sprake zijn "van de in de wet omschreven gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11, onder f van de leerplichtwet 1969."
Ouders die menen een beroep te kunnen doen op dit artikel in de leerplichtwet kunnen een schriftelijk verzoek tot afwezigheid indienen bij de directeur van de school. Formulieren zijn op school te verkrijgen.

Een dergelijk verzoek moet (behoudens onvoorziene omstandigheden) 3 weken van te voren schriftelijk worden ingediend. Het antwoord op dit verzoek wordt schriftelijk gegeven. Als leerlingen, zonder geldige reden niet naar school komen, dan wordt dit doorgegeven aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws Vlaanderen.